Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn Van Sint-gillis

Opdracht van werken in het kader van de verbouwing en de uitbreiding van de Residentie De Linden te 1060 Brussel, Diderichstraat 32, in een perspectief van sociaalprofessionele inschakeling


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS
Postadres: Fernand Bernierstraat 40,BE-1060 Brussel
Tel: +32 26005457
Fax: +32 26005467
E-mail: ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Internetadres(sen): www.cpas.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329707


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van werken in het kader van de verbouwing en de uitbreiding van de Residentie De Linden te 1060 Brussel, Diderichstraat 32, in een perspectief van sociaalprofessionele inschakeling 
Referentienummer: CPAS de Saint-Gilles-3604-CSC-421-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken in het kader van de verbouwing en de uitbreiding van de Residentie De Linden te 1060 Brussel, Diderichstraat 32, in een perspectief van sociaalprofessionele inschakeling.
Vandaag heeft het rusthuis een capaciteit van 200 bedden en een oppervlakte van 6.000 m². Op het einde van de werken zal het rusthuis een oppervlakte van 13.000 m² hebben.
De werken hebben een duur van 1794 kalenderdagen. De werken worden uitgevoerd in vier fasen die nader worden beschreven, in de bijlage 7 en in de faseringsplannen naar dewelke de AO de inschrijvers doorverwijst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
18837500.95 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: 1060 Bruxelles, Diderichstraat 32
II.2.4. Beschrijving
Werken in het kader van de verbouwing en de uitbreiding van de Residentie De Linden te 1060 Brussel, Diderichstraat 32, in een perspectief van sociaalprofessionele inschakeling. Vandaag heeft het rusthuis een capaciteit van 200 bedden en een oppervlakte van 6.000 m². Op het einde van de werken zal het rusthuis een oppervlakte van 13.000 m² hebben. De werken hebben een duur van 1794 kalenderdagen. De werken worden uitgevoerd in vier fasen die nader worden beschreven, in de bijlage 7 en in de faseringsplannen naar dewelke de AO de inschrijvers doorverwijst 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 196-442373

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ARTES TWT SA,BE ANDENNE
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ARTES ROGIERS SA,BE ANDENNE
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil d'état/Staatsraad, BE-1040 Bruxelles/Brussels

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Conseil d'état/Staatsraad
Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles /Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussels, BE-1040 Bruxelles/Brussels

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'état/Staatsraad
Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles /Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussels, BE-1040 Bruxelles/Brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08