Gemeente Sint-agatha-berchem

Verzekeringen voor het OCMW en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Postadres: Koning Albertlaan 33,BE-1082 Sint-Agatha-Berchem
Contactpersoon: Mevrouw Fabienne Galant
Tel: +32 24640408
E-mail: fgalant@berchem.brussels
Internetadres(sen): www.berchem.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekeringen voor het OCMW en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem 
Referentienummer: Scad 783 - 17/08/2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verzekeringen voor het OCMW en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Burgerlijke aansprakelijkheid"
Categorie 1: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid
voor de gemeente
Categorie 2: Schoolongevallenverzekering voor de gemeente
Categorie 3: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid
voor het OCMW
Perceel 2 "Arbeidsongevallenverzekering"
Perceel 3 "Brandverzekering"
Perceel 4 "Verzekering alle elektronische risico's"
Perceel 5 "Verzekering waarden en fondsen"
Perceel 6 "Verzekering alle risico's muziekinstrumenten"
Perceel 7 "Verzekering alle risico's kunstwerken"
Perceel 8 "Verzekering voertuigen gemeente"
Perceel 9 "Omniumverzekering voor opdrachten.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
140405.15 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Burgerlijke aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Categorie 1: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid voor de gemeente  Categorie 2: Schoolongevallenverzekering voor de gemeente  Categorie 3: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid voor het OCMW 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ongevallenverzekering 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Brandverzekering 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Verzekering alle elektronische risico's 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Verzekering waarden en fondsen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Verzekering alle risico's muziekinstrumenten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Verzekering alle risico's kunstwerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 8

II.2.1. Benaming
Verzekering voertuigen gemeente 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Verzekering materiële schade opdrachten voor de gemeente 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 10

II.2.1. Benaming
Verzekering voertuigen OCMW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 11

II.2.1. Benaming
Verzekering materiële schade opdrachten voor het OCMW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 161-368505

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Burgerlijke aansprakelijkheid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axa Belgium
Postadres: Vorstlaan 25,BE-1170 Brussel
Tel: +32 26227619
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Ongevallenverzekering

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axa Belgium
Postadres: Vorstlaan 25,BE-1170 Brussel
Tel: +32 26227619
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Brandverzekering

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axa Belgium
Postadres: Vorstlaan 25,BE-1170 Brussel
Tel: +32 26227619
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Verzekering alle elektronische risico's

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axa Belgium
Postadres: Vorstlaan 25,BE-1170 Brussel
Tel: +32 26227619
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Verzekering waarden en fondsen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Verzekering alle risico's muziekinstrumenten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: Verzekering alle risico's kunstwerken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: Verzekering voertuigen gemeente

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: Verzekering materiële schade opdrachten voor de gemeente

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 10: Verzekering voertuigen OCMW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 11: Verzekering materiële schade opdrachten voor het OCMW

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias sa
Postadres: Rue des Croisiers 24,BE-4000 LIEGE 1
Tel: +32 42208019
Fax: +32 42203658
E-mail: clients-collectivetes-pub@ethias.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08