Az Damiaan

Elektronisch patiëntendossier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Damiaan
Postadres: Gouwelozestraat 100,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Karmen Boghaert
Tel: +32 59414540
Fax: +32 59414020
E-mail: kboghaert@azdamiaan.be
Internetadres(sen): www.azdamiaan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Elektronisch patiëntendossier 
Referentienummer: AZD_AK 00047_EPD
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48180000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9264509.51 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Damiaan (algemeen), Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Levering en ondersteuning bij implementatie en onderhoud van een ziekenhuisbreed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier ("EPD") Voor meer informatie: zie selectieleidraad 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 087-195528

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Elektronisch patiëntendossier

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NEXUZHEALTH nv
Postadres: Universiteitslaan 9,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11240234
E-mail: info@nexuzhealth.com
NUTS-code: BE
Internetadres: www.nexuzhealth.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08