Az Turnhout Vzw

Leveren, plaatsen en indienststellen van navigatiesysteem voor neurochirurgische ingrepen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Turnhout vzw
Postadres: Steenweg op Merksplas 44,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: De heer Jef Nys
Tel: +32 14406882
Fax: +32 14444109
E-mail: jef.nys@azturnhout.be
Internetadres(sen): www.azturnhout.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en indienststellen van navigatiesysteem voor neurochirurgische ingrepen 
Referentienummer: 2018/035
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33169000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
339992.20 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: AZT campus Sint Elisabeth, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
AZ Turnhout wenst een volledig mobiel neuronavigatiesysteem aan te kopen voor neurochirurgische ingrepen bestaande uit de hardware, planningssoftware en instrumentatie. In eerste instantie zal deze neuronavigatie ingezet worden bij craniale neurochirurgie. Het is echter een meerwaarde als het systeem (toekomstig) kan uitgebreid worden met andere modules, zoals bv. spinale neurochirurgie of een module orthopedie (bv. bij valgiserende osteotomie van de knie). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 198-447517

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren, plaatsen en indienststellen van navigatiesysteem voor neurochirurgische ingrepen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: MEDTRONIC BELGIUM
Postadres: Burg. E. Demunterlaan 5,BE-1090 Brussel
Tel: +32 24560900
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08