Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement, Logistics & Facilities Dep...

Lagers voor de bussen, de trams en de metrovoertuigen van de MIVB


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement, Logistics & Facilities Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: PL_Vehicles_projects@stib-mivb.brussels
Tel: +32 25638655
Fax: +32 25153281
E-mail: ronny.vandermolen@mivb.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lagers voor de bussen, de trams en de metrovoertuigen van de MIVB 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3964/AM/RB/RV-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44440000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van OEM lagers die gebruikt worden voor het onderhoud van de bussen, de trams en de metrovoertuigen van de MIVB.
In de loop van de raamovereenkomst kan mogelijk een uitbreiding plaatsvinden voor andere lagers die initieel niet zijn opgenomen in de artikellijst bij het bestek. Aan de opdrachtnemers zal dan gevraagd worden om een offerte in te dienen voor de aanvullende lagers.
De kandidaat blijft in het kader van de GDPR-regelgeving zelf verantwoordelijk om de nodige toestemmingen te vragen aan zijn klanten of aan andere betrokken derden om de gevraagde persoonsgegevens te mogen gebruiken in het kader van de onderhavige procedure.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Levering van OEM lagers die op artikelniveau en/of per groep van artikelen gegund kan worden. De methodiek zal toegelicht worden in het bestek. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Gewest
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van OEM lagers die gebruikt worden voor het onderhoud van de bussen, de trams en de metrovoertuigen van de MIVB. In de loop van de raamovereenkomst kan mogelijk een uitbreiding plaatsvinden voor andere lagers die initieel niet zijn opgenomen in de artikellijst bij het bestek. Aan de opdrachtnemers zal dan gevraagd worden om een offerte in te dienen voor de aanvullende lagers. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Basisperiode is 4 jaar, die tweemaal verlengd kan worden met telkens één jaar na een positieve evaluatie 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016:Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat verplicht geïmporteerd en ingevuld dient te worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd- Om het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen :1. Nadat u onderhavige aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notification (https://enot.publicprocurement.be), vergewist u zich ervan of u ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt.2. Nu moet u het bestand « espd-request.zip » openen en enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand opslaan (= eruit halen).3. Surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd4. Kies uw taal5. Selecteer « Ik ben een ondernemer »6. Selecteer « Een UEA importeren »7. Klik op "Choose file" (bestand kiezen) en selecteer het bestand "espc-request.xml" dat u onder punt 2 uit de .ZIP hebt gehaald8. Klik op "Volgende"9. Vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit van en de hoeveelheid gevraagde informatie te bepalen10. Klik op "Overzicht"11. Downloaden in " beide formaten"12. Dit bestand "espc-request.zip" met daarin uw UEA opslaan13. Voeg dit UEA-bestand, "espc-request.zip" genaamd, bij uw kandidaatstellingsdossier bij de verzending ervan. Opgelet: de MIVB moet het .ZIP-bestand ontvangen dat zowel de .PDF als de .XML bevat.Het UEA moet ondertekend worden.In principe volstaat één enkel ingevuld UEA.Als u uw kandidatuur voor deze Opdracht samen met een andere persoon in het kader van een vereniging wil indienen, als u een beroep doet op de capaciteit van andere entiteiten en in geval van aangestelde Onderaannemers, moeten evenwel één of meerdere Uniforme Europese Aanbestedingsdocumenten, ingevuld door de betrokken bedrijven zelf, worden ingediend.Als u een beroep doet op de capaciteit van andere entiteiten en in geval van aangestelde Onderaannemers, volstaat het om de volgende delen in te vullen:o deel II sectie A ("Gegevens over de ondernemer")o deel II sectie B ("Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer")o deel III ("Uitsluitingsmotieven")Neem gerust contact op met de onder punt I.1) vermelde persoon als u problemen ondervindt bij het openen van de bijlagen bij deze aankondiging of als u vragen heeft over de inhoud van de documenten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen).- De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 3 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellenneergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownloadcommuniceren. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig vande balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.- De specifieke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdrachtbetrekking heeft. De kandidaat zal een verklaring overmaken betreffende zijn omzetcijfer voor de gevraagde leveringen, en ditvoor de 3 meest recente beschikbare boekjaren. - Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep: het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naarde website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Eventuele minimumeisen:
De gemiddelde jaaromzet moet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de 3 meest recente
beschikbare boekjaren, meer dan 800.000 EUR bedragen.
De MIVB zal de kandidaten uitsluiten, waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet bewijzen dat zij
over de capaciteit beschikken om de opdracht zoals beschreven in de rubrieken II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal al de
kandidaten uitsluiten waarvan de eigen fondsen negatief zijn.
De bewijsstukken i.v.m. de economische en financiële capaciteit moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA gevoegd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1) De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden door het aanbrengen van referenties:a. Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen voor tram, metro, bus voertuigen die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periodes, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van de contactpersonen binnen deze ondernemingen. b. Minstens 2 tevredenheidsverklaringen, opgemaakt door die klanten voor een opdracht van dezelfde ordegrootte. Als "van dezelfde ordergrootte" wordt beschouwd een opdracht met een omvang van minimaal 800.000 EUR. 2) Een verklaring op erewoord dat alle geleverde stukken OEM (Original Equipment Manufacturer) en/of OE (Original Equipment) zullen zijn en er in geen enkel geval, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de MIVB, onderdelen zullen geleverd worden afkomstig van alternatieve bronnen. De aandacht van de kandidaat inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat een aanzienlijk aantal lagers een kritische functie bevatten waarbij de veiligheid van de voertuigen die ermee uitgerust zijn moet gewaarborgd worden. De inschrijvers dienen met dit aspect rekening te houden.3) Een beschrijving van de bedrijfspolitiek van de kandidaat op vlak van milieubeheer, sociaal beleid en kwaliteitszorgsysteem.a. Voor het milieubeheer mag het ISO 14000-certificaat (audits), het Europese reglement EMAS (CE) n° 761/2001 (audit) of eender welk ander certificaat of een beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze aan het kandidaatstellingsdossier toegevoegd worden.b. Voor de sociale criteria mag de kandidaat het SA 8000-label toevoegen of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat alle conventies die aan de basis lagen van het SA 8000-label nageleefd worden.c. Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000-certificaat of eender welk ander gelijkaardig aan ISO 9000 certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.4) Een formele verklaring dat de kandidaat zonder speciale formaliteiten het bezoek van een MIVB-delegatie in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten aanvaardt om zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.

Eventuele minimumeisen:
Het kandidaatstellingsdossier moet gestructureerd zijn en genummerd worden (III.1.1, III.1.2, III.1.3) volgens de volgorde zoals hierboven vermeld. Om operationele redenen behoudt de MIBV zich het recht voor kandidaturen die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-19 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.* Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie zal niet worden beoordeeld. Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor deze specifieke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane verbintenissen garant te stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht alle noodzakelijke resources ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08