Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Levering van distributieborden en elektrisch materiaal (met onderhoudscontract van 15 jaar)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: 10-31 I-FBA. 516 - Ingrid Ballegeer
E-mail: ingrid.ballegeer@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329236


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van distributieborden en elektrisch materiaal (met onderhoudscontract van 15 jaar) 
Referentienummer: I-FBA51-0000532266-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31600000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst van distributieborden en elektrisch materiaal te installeren in de technische lokalen van I-ICT, ten einde een stabiele en beveiligde voedingsinstallatie te verkrijgen die bijdraagt aan de beschikbaarheid van de I-ICT systemen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
10489903.72 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een raamovereenkomst voor de levering van distributieborden en elektrisch materiaal, dit materiaal wordt gebruikt voor opmaak van elektrische voedingen waarop alle apparatuur die dient te werken zonder onderbreking aangesloten worden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 031-068508

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Levering van distributieborden en elektrisch materiaal (met onderhoudscontract van 15 jaar)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Constructions Electroniques + Télécommunications sa
Postadres: Rue du Charbonnage 12,BE-4020 Wandre
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08