Stichting Van Openbare Nut Community Land Trust Brussels

Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor "de constructie van 15 woningen en een collectieve uitrusting gelegen in de Transvaalstraat 32, 1070 Anderlecht.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stichting van Openbare Nut Community Land Trust Brussels
Postadres: Wielemans Ceuppenslaan, 7,BE-1190 Brussel
Contactpersoon: Anna Chiambretto
Tel: +32 28406149
E-mail: anna.chiambretto@cltb.be
Internetadres(sen): https://cltb.be/fr/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329461


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor "de constructie van 15 woningen en een collectieve uitrusting gelegen in de Transvaalstraat 32, 1070 Anderlecht. 
Referentienummer: CLTB-18001_Transvaal-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht als projectauteur.
Zie bijzonder bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijzonder bestek FR