Nationale Bank Van Belgie

IT-monitoring als "managed services" (MaaS)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NATIONALE BANK VAN BELGIE,BE Brussel
Contactpersoon: DIENST AANKOPEN
Tel: +32 22215090
Fax: +32 22213106
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen): https://www.nbb.be/ https://www.nbb.be/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IT-monitoring als "managed services" (MaaS) 
Referentienummer: 2018-1426
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
IT-monitoring als "managed services" (MaaS)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De offertes moeten neergelegd worden in de e-Tendering urne beschikbaar via volgende link : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329407