Directie Facilities

Werken voor de restauratie van het gebouw aan de Poincarélaan 68/70 in 1070 Anderlecht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Direction/Directie Facilities
Postadres: Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20,BE-1035 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 22042092
Fax: +32 22041500
E-mail: slaporte@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://be.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328779


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werken voor de restauratie van het gebouw aan de Poincarélaan 68/70 in 1070 Anderlecht 
Referentienummer: ECN-DIRFAC-350-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken voor de restauratie van het gebouw aan de Poincarélaan 68/70 in 1070 Anderlecht
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoeging van bestek - kwalitatieve selectie