Fluvius System Operator Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van Gaselwest, Imea, Imewo, Infr

MBER DDC/2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Bob Naudts
E-mail: bob.naudts@eandis.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327866


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MBER DDC/2018 
Referentienummer: Fluvius-MBER DDC/2018-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31200000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Opstellen van een lijst van gekwalificeerde (erkende) leveranciers voor de levering van totaaloplossingen voor digitalisatie van distributiecabines (telegemeten) en decentrale producties, inclusief ondersteuning tijdens de voorziene life cycle.
Geraamd bedrag : EUR 500.000 - 1.000.000 per jaar.
Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de eerstvolgende door de Aanbestedende Overheid georganiseerde aankoop met vermoedelijke nominale looptijd van 6 jaar, dient uw VOLLEDIG en ONTVANKELIJK dossier uiterlijk op 01/02/2019 via het e-tendering platform te zijn ingediend.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Handleiding UEA