Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor levering van licenties voor e-learning talen met aanvullende opleidingsactiviteiten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327624 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327624


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor levering van licenties voor e-learning talen met aanvullende opleidingsactiviteiten 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/052-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80420000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat twee afzonderlijke percelen.
Perceel 1 betreft:
- de ambtenaren van de aanbestedende overheid laten beschikken over e-learning cursusmodules voor het leren van Nederlands,
- de organisatie en animatie van aanvullende opleidingsactiviteiten via blended learning, zoals telefoongesprekken en virtuele groepslessen.
Perceel 2 betreft:
- de ambtenaren van de aanbestedende overheid laten beschikken over e-learning cursusmodules om talen te leren, met als minimaal aanbod Frans, Engels en Duits, en eventueel ook Spaans en Italiaans.
- de organisatie en de animatie van aanvullende activiteiten via blended learning, zoals telefoongesprekken en virtuele groepslessen, minstens voor de lessen Frans en Engels en eventueel voor Duits, Spaans en Italiaans.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijgevoegd vindt u de vragen en antwoorden.