Fedasil_mp

Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 2134390
E-mail: charlotte.tixhon@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327347


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL 
Referentienummer: FEDASIL_MP-2018 1401-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44211000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-18
Plaatselijke tijd: 10:00