Jules Bordet Instituut

Aankoop van kantoormeubelen voor Jules Bordet Instituut en zijn nieuwe site


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Jules Bordet Instituut
Postadres:  Héger Bordet straat 1,BE-1000 Brussels
Contactpersoon: Mevrouw Erika Catherine Patino Chela
Tel: +32 25413883
E-mail: erikacatherine.patinochela@bordet.be
Internetadres(sen): www.bordet.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankoop van kantoormeubelen voor Jules Bordet Instituut en zijn nieuwe site 
Referentienummer: MPJB-2018-SLOG-0052
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bekijk de gedownloade documenten met de titel -vragen en antwoorden en - gunningscriteria.