Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project GO! Cluster 1 PJ007C100


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Kelly Van Braeckel
Tel: +32 27909635
E-mail: projectspecifiekDBFM@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327229


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project GO! Cluster 1 PJ007C100 
Referentienummer: GO!-DBFM_Cluster 1_PJ007C100-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht bestaat uit 7 Scholenbouwprojecten, zijnde ;
GO!_C1_35908_BS De Smiskens_Turnhout;
GO!_C1_40857_BA Campus Zandpoort_Mechelen;
GO!_C1_21504_BS De Regenboog_Ertvelde;
GO!_C1_21707_BS Voskenslaan_Gent;
GO!_C1_21901_BS De Krekel, BuBaO De Brug_Haaltert;
GO!_C1_24507_KS&BS Dr. Decroly_Ronse;
GO!_C1_42101_campus Alicebourg_Lanaken,
waarbij voor elk Scholenbouwproject afzonderlijk een DBFM-Overeenkomst (in overeenstemming met het geldend model) zal worden gesloten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Heden werd een nieuw document "Cluster C1 - Algemene Verduidelijkingen nr. 1" opgeladen.
Deze Algemene Verduidelijkingen nr. 1 zijn opgesteld naar aanleiding van Verzoeken om Toelichting die door de Kandidaten in het kader van de Plaatsingsprocedure voor de aanduiding van een Opdrachtnemer voor het DBFM project GO! Cluster 1 Dossiernummer PJ007C100 aan de Aanbestedende Overheid werden gesteld.

De Algemene Verduidelijkingen nr. 1 moeten door de Kandidaten worden geacht integraal deel uit te maken van de Selectieleidraad.