Fod Justitie-stafdienst Ict

AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT
Postadres: Everssstraat, 1,BE-1000 Brussel
E-mail: gert.staes@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324714 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324714


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET 
Referentienummer: SE-ICT-CDC 2018.0009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48814000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Voor de plaatsing van deze opdracht wordt een mededingingsprocedure met onderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat in een eerste fase de geïnteresseerde inschrijvers een aanvraag tot deelneming indienen. Bij deze aanvraag voegen zij alle inlichtingen die door de aanbestedende overheid worden gevraagd in het kader van de selectie van de kandidaat-inschrijvers. Enkel aan de weerhouden inschrijvers zal, in een tweede fase, worden gevraagd om een offerte in te dienen.