Interleuven

Alternatief onkruidbeheer


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Interleuven
Postadres: Brouwersstraat 6,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Sylvie Van den Boeynants
Tel: +32 16284255
E-mail: sylvie.van.den.boeynants@interleuven.be
Internetadres(sen): www.interleuven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Alternatief onkruidbeheer 
Referentienummer: 2019/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63712200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft het onkruidbeheer van verhardingen door middel van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken (hete lucht, stootbranden, heet water, stomen, borstelen.) en in het bijzonder de werkingswijzen (mechanisch, thermisch convectief, thermisch conductief). 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-03-31
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt (eventueel in onderaanneming) over voldoende personeel en machines om het beheer in de verschillende gemeenten naar behoren uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver maakt een verklaring op waarin de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeld worden waarover de aannemer beschikt om de opdracht uit te voeren. De inschrijver voegt eveneens alle bewijzen inzake de keuring van deze machines.
Indien de inschrijver nog niet beschikt over de gevraagde machines op het moment van de inschrijving dient hij een bewijs te leveren, eventueel door onderaanneming of bewijs van bestelling/aankoop van het materieel, van de gegarandeerde aanwezigheid van deze techniek bij de start van de werken.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-12 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-12
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07