Afdeling Logistiek Generieke Diensten

Open procedure voor cyberincidentenrespons en afwikkeling in België.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Afdeling Logistiek Generieke Diensten
Postadres: Koning Albert II-laan 33 Bus 979,BE-1030 Brussel
E-mail: celine.aubry@minfin.fed.be
Internetadres(sen): http://finances.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332496


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Open procedure voor cyberincidentenrespons en afwikkeling in België. 
Referentienummer: Division Logistique Services Génériques-S&L/DA/2018/071-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Open procedure voor cyberincidentenrespons en afwikkeling in België.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
93000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft diensten voor cyberincidentenrespons en -afwikkeling in België. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 160-366835

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: cvba nviso,BE Brussel
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07