Fod Fin Afdeling Aankopen

IDS Software


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: finprocurement@minfin.fed.be
Tel: +32 25768347
E-mail: wendy.vanoverwaelle@minfin.fed.be
Internetadres(sen): http://financien.belgium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332489


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IDS Software 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/144-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor de aankoop en het onderhoud van licenties wat betreft een Intrusion detection system (IDS Software) ten behoeve van het Centrum voor Cybersecurity België en bijhorende startopleiding.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
131280.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
IDS Software 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 218-499098

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: cvba NVISO,BE bruxelles
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07