Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

Drukken en versturen van fiscale fiches voor rekening van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Postadres: brabantstraat 62,BE-1210 brussel
Tel: +32 22091381
E-mail: anne.bremer@capac.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.hvw.fgov.be/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
drukken en versturen van fiscale fiches voor rekening van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 
Referentienummer: capac-fiches fiscales 2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
drukken van de fiscale fiches , van de begeleiden brieven en van de enveloppe en onder omslag plaatsen en deponeren bij de post
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
drukken van de fiscale fiches, van de begeleiden brieven en van de enveloppen voor de betaalde sociaal verzekerden en onder omslag plaatsen en deponeren bij de post 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
mogelijk verlenging gedurende 3 jaren . Zie bestek. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-19 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-19
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07