Nmbs-procurement

C99/0001043590 : Onderhoud van HVAC installaties van district Zuid-West (Stations)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Claude Van Geyte
Tel: +32 71602346
E-mail: claude.vangeyte@b-rail.be
Internetadres(sen): www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332411


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
C99/0001043590 : Onderhoud van HVAC installaties van district Zuid-West (Stations) 
Referentienummer: SNCB-CS-C99/0001043590-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoud van HVAC installaties van district Zuid-West (Stations)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE32, BE35, BE31
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Henegouwen
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud en herstelling van HVAC installaties van district Zuid-West van NMBS (Directie Stations) 
II.2.7. Looptijd
96 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie Selectieleidraaid : rubriek 4.1

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie Selectieleidraaid : rubriek 4.2

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad: rubriek 4.3AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie selectieleidraad

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
10-14 B-FI.002 Opening / Ouverture
Hallepoortlaan 40, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25282071
E-mail: michel.musette@b-rail.be
Internetadres(sen): http://procurement.belgianrail.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07