Gemeente Sint-joost-ten-node

G. PETRE STADION; Ontwerpopdracht voor de renovatie van het gemeentelijk stadion en omgeving


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING (Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan) 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Postadres: Sterrenkundelaan, 12-13,BE-1210 Sint-Joost-ten-Node
Contactpersoon: De heer Ir. Goga
Tel: +32 22202566
Fax: +32 22202747
E-mail: lgoga@sjtn.brussels
Internetadres(sen): http://sjtn.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
G. PETRE STADION; Ontwerpopdracht voor de renovatie van het gemeentelijk stadion en omgeving 
Referentienummer: 2016/3164
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.1. Benaming
G. PETRE STADION; Ontwerpopdracht voor de renovatie van het gemeentelijk stadion en omgeving 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Stadion G. Petre, Lombaerdestraat 55 te 1140 Evere
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
274 dag(en)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 059-110910

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot :  G. PETRE STADION; Ontwerpopdracht voor de renovatie van het gemeentelijk stadion en omgeving

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-03-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groupement CERAU-SGI INGENIEURS
Postadres: avenue des Courses, 20 bte 15 ,BE-1050 Bruxelles non applicable
Tel: +32 26736072
E-mail: cerau@cerau.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De geselecteerde kandidaten na de eerste fase zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.De opdrachtvoorwaarden alsook de praktische modaliteiten met betrekking tot de indiening van de offerte maken het voorwerp uit van een bijzonder bestek dat zal worden meegedeeld aan de geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd om een offerte neer te leggen. Adviescomité. Het adviescomité zou bestaan uit een ambtenaar van Brussel- Plaatselijke Besturen en vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst (Openbare Werken, Mobiliteit, Stedenbouw, Sport, Gelijke kansen) en deskundigen in mobiliteit en toegankelijkheid voor PBM. De externe personen zouden de kwaliteit van de ingediende offertes kunnen onderzoeken en een gedetailleerd advies geven over de voorgestelde offertes. De eindbeslissing voor de gunning van de opdracht komt uitsluitend toe aan het College van Burgemeester en Schepenen. DeelnamevergoedingenEen forfaitaire deelnamevergoeding van 2.000 EUR zal worden toegekend aan iedere niet-gekozen inschrijver voor zover hij een regelmatige offerte heeft ingediend, conform aan de voorwaarden van de opdracht. Aangezien het om een schadevergoeding gaat, wordt er geen BTW toegepast.De vergoedingsaanvragen dienen in twee exemplaren te worden verzonden naar de aanbestedende dienst. Ze dienen te worden gedateerd, ondertekend met de vermelding : naast de som in cijfers, het totale bedrag volledig in letters voorafgegaan door de vermelding «voor echt en waar verklaard voor de som van» het bankrekeningnummer waarop de betaling mag worden uitgevoerd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van de State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek
Internetadres(sen): www.raadvst.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, beschikken de kandidaten en inschrijvers over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de laatste verzending van de brief of van de mail/fax om tegen de beslissing een beroep tot schorsing van uitvoering van de beslissing in te dienen bij de Raad van State wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.Overigens kunnen ze tegen de beslissing tevens een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, verzonden binnen een termijn van zestig dagen die aanvangt de dag nadat de brief werd verzonden. De beroepen kunnen worden ingediend hetzij per aangetekend schrijven te richten aan Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, hetzij door de elektronische e-procedure voorzien op de website van de Raad van State (http://www.raadvst-consetat.be)Daarnaast worden de kandidaten en inschrijvers verzocht om de Gemeente te verwittigen over de indiening van een dergelijke aanvraag in die zelfde termijn, en dit per fax of op het volgend nummer : + 3222202747 of per e-mail naar volgend adres : travaux@stjosse.irisnet.be.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07