Actiris - Brusselse Gewestelijke Dienst Voor Arbeidsbemiddeling

Aankoop van IP-telefoontoestellen en onderhoud van deze toestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Actiris
Postadres: Sterrenkundelaan 14,BE-1210 Brussel
E-mail: pcattoir@actiris.be
Internetadres(sen): http://www.actiris.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332312


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van IP-telefoontoestellen en onderhoud van deze toestellen 
Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc-Bestek 20-2018 Téléphones-Telefoons-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32500000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Actiris wenst IP-telefoontoestellen aan te kopen en wil voorzien in het onderhoud van deze toestellen teneinde het aangekochte materiaal in goede staat te houden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
242902.47 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
cf. het Bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 147-336502

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop van IP-telefoontoestellen en onderhoud van deze toestellen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Dimension Data
Nationaal identificatienummer: 0425.907.303
Postadres: Telecomlaan 5-7,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07