Stad Brussel - Aankoopcentrale

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Postadres: Negende Linielaan 39,BE-1000 Brussel
Tel: +32 22794264
E-mail: CDA.Sec.Cen@brucity.be
Internetadres(sen): https://www.bruxelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325315


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/007409/DCH-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2004111.51 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1: kasten, rolluikkasten, vestiairekasten, ladekasten en toebehoren 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2: gepantserde kasten 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 3: tafels, bureaus met vaste hoogte en kantoorbedieningstafeltjes 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 4: ergonomische bureaus 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 5 : directiezetels, bureaustoelen en bezoekersstoelen 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 6: stoelen voor groepen, krukken, onthaalmeubilair, kleerhaken en kapstokken 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Perceel 7: scheidingswanden en akoestische oplossingen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 117-235689

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel 1: kasten, rolluikkasten, vestiairekasten, ladekasten en toebehoren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel 3: tafels, bureaus met vaste hoogte en kantoorbedieningstafeltjes

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Perceel 4: ergonomische bureaus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Perceel 5 : directiezetels, bureaustoelen en bezoekersstoelen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Perceel 6: stoelen voor groepen, krukken, onthaalmeubilair, kleerhaken en kapstokken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE-1050 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Perceel 7: scheidingswanden en akoestische oplossingen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BEDIMO NV,BE-1050 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13, BE-1040 / 1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn inde artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddeleninzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van derechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07