Landsbond Van De Christelijke Mutualiteiten

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEASING EN AANKOOP VAN PRINTERS ALSOOK BEHEERSOFTWARE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Postadres: Haachtstesteenweg 579 bus 40,BE-1031 Brussel
Contactpersoon: Berdien Bogemans
Tel: +32 2464827
E-mail: achat@mc.be
Internetadres(sen): http://www.mc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328287


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEASING EN AANKOOP VAN PRINTERS ALSOOK BEHEERSOFTWARE 
Referentienummer: LCM-2018_10083bis-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30232110
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEASING EN AANKOOP VAN PRINTERS ALSOOK BEHEERSOFTWARE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-25
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingstermijn van inzendingen