Licence To Build Architects - Engineers

Reconversie van een zwembad tot turnzaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Licence to Build Architects - Engineers
Postadres: Brusselsestraat 28,BE-1750 Lennik
Contactpersoon: Evy Paessens
Tel: +48 9582620
Fax: +2 5216261
E-mail: evy.paessens@licencetobuild.be
Internetadres(sen): http://www.licencetobuild.be/ https://drive.google.com/drive/folders/1aOKwQKjd-s6BacaSmt9xRA8IDIjyj-Yf?usp=sharing


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reconversie van een zwembad tot turnzaal 
Referentienummer: LTB-16.079-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van werken voor de reconversie van een zwembad tot turnzaal van Heilig Hartcollege Vondel te Halle
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Vondel 41 te 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Totaalaanneming werken voor de ombouw van een zwembad tot een sporthal 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie aabestedingsstukken


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: met de post/tegen ontvangstbewijs/aan voorzitter zitting te Spreekzaal HH college Halle - vondel 41Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Dirk Hoornaert


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Orde Van Architecten
Havenlaan 86c bus 101, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verzoeningscommissie Bouw V.Z.W.
Espace Jacquemotte Hoogstraat 139, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-10