Iok Afvalbeheer

Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK Afvalbeheer
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Jonathan De Witte
Tel: +32 14562766
E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse 
Referentienummer: 616000_omgevingswerken
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: IOK Afvalbeheer > Milieubedrijf Beerse/Merksplas (MBM)
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de heraanleg van de verhardingen rondom vergister, WKK, opschoningsinstallatie en voorbehandelingshal. Deze heraanleg omvat: - Opbraak van bestaande verharding  - Nieuwe fundering (lokaal) - Verharding, deels bitumineus - deels in waterdoorlatende betonstraatstenen - Keerwanden om niveauverschillen op te vangen 
II.2.7. Looptijd
25 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De totale jaaromzet dient minimum 50.000 euro exclusief btw gedurende één jaar te bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van gelijkaardige diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 3 gelijkaardige diensten, gestaafd met ondertekende attesten goede uitvoering, waaruit per referentie een minimaal opdrachtbedrag van 2.500 euro exclusief btw gedurende één jaar blijkt.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De impliciete verklaring op eer volstaat in deze opdracht, aangezien de Europese drempels niet worden bereikt.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08