Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Aanwerving jong talent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Postadres: Sint-Huibrechtsstraat 19,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Hélène Daubert
Tel: +32 478840137
E-mail: Procurement.services@mloz.be
Internetadres(sen): http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332607


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanwerving jong talent 
Referentienummer: MLOZ-2018_035-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit is een raamovereenkomst over de verlening van diensten voor aanwerving en selectie met prestaties als consultant, soms ook 'Try & Hire' genoemd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit is een raamovereenkomst over de verlening van diensten voor aanwerving en selectie met prestaties als consultant, soms ook 'Try & Hire' genoemd.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 238-543908

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Centraal Griffie/ Justitiepaleis
Poelaert plein 1, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08