Architektenburo Mas

KBO Bevere - speelplaatsrenovaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Architektenburo Mas
Postadres: Aalststraat 22,BE-9700 oudenaarde
Tel: +32 55312163
Fax: +32 55311498
E-mail: carlo.mas@telenet.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332606 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332606


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KBO Bevere - speelplaatsrenovaties 
Referentienummer: Buro Mas-V.23795 - 09_23bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Speelplaatsrenovatie :
-kleuterschool : bouw nieuwe luifel + verbouwen plat dak tot speelplaats
-lagere school : renovatie overdekte speelplaats + fietsstalling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Bevere
II.2.4. Beschrijving
Speelplaatsrenovatie : -kleuterschool : bouw nieuwe luifel + verbouwen plat dak tot speelplaats -lagere school : renovatie overdekte speelplaats + fietsstalling 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
AGION
Koning Albert II - laan 35 bus 75, BE-1030 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11