Ocmw Koekelberg

Home Jourdan - Aankoop van meubilair voor de toekomstige Residentie J. Pivin


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Koekelberg
Postadres: François Delcoignestraat 39,BE-1081 Koekelberg
Contactpersoon: De heer Daniel Claes
Tel: +32 24121627
Fax: +32 24121684
E-mail: daclaes@koekelberg.brussels
Internetadres(sen): http://www.koekelberg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Home Jourdan - Aankoop van meubilair voor de toekomstige Residentie J. Pivin 
Referentienummer: 2018-018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van meubilair voor de kamers en de leefruimtes van het nieuwe rusthuis.
Perceel 1 "Bedden en nachttafels"
Perceel 2 "Kamermeubilair"
Perceel 3 "Leefruimtemeubilair"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bedden en nachttaffels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van elektrisch bed met variabele hoogte, superlaag elektrisch bed met variabele hoogte en nachtkastje. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Slaapkamermeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van slaapkamermeubilair voor het rusthuis. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Leefruimtemeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van leefruimtemeubilair van het rusthuis. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 027-059502

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1:  Bedden en nachttaffels

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 2: Slaapkamermeubilair

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 3: Leefruimtemeubilair

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08