Actiris - Brusselse Gewestelijke Dienst Voor Arbeidsbemiddeling

Aankoop van een oplossing waarmee Actiris sms'en kan versturen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Actiris
Postadres: Sterrenkundelaan 14,BE-1210 Brussel
E-mail: mfrebutte@actiris.be
Internetadres(sen): http://www.actiris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332551


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een oplossing waarmee Actiris sms'en kan versturen 
Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc-Bestek1-2019 SMS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64212100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Actiris zoekt een oplossing om sms'en te versturen teneinde herinneringen voor afspraken uit te sturen, gerichte werkaanbiedingen te verzenden, gerichte campagnes te voeren, authentificatie per sms mogelijk te maken en om toezicht te houden op de IT-systemen.
Deze opdracht heeft betrekking op:
- de aankoop van software waarmee verschillende soorten sms'en kunnen worden verstuurd.
- de toegang tot een online https-platform voor het verzenden van sms'en.
- de ondersteuning voor de software en het geleverde platform.
- het onderhoud van de geleverde software.
- de installatie van de oplossing.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
cf. technische voorschriften van het Bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht vangt aan de eerste kalenderdag na de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor de duur van één jaar. De opdracht wordt in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 stilzwijgend verlengd met driemaal één jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08