Stad Brussel - Aankoopcentrale

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Postadres: Negende Linielaan 39,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: centraal secretariaat, bureau D12
Tel: +32 22794200
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Internetadres(sen): http://www.brussels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332410


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad 
Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009809/MGG-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50610000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
319693.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 155-356151

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SICLI NV
Postadres: Merlostraat 1,BE-1080 Brussel
Tel: +32 23702411
E-mail: tender@sicli.be
NUTS-code: BE100
Internetadres: https://www.sicli.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13, BE-1040 / 1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn inde artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van derechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08