Nmbs-procurement

C97/00001062359-Ophaling en verwerking van afval in de sites van NMBS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS-Procurement
Postadres: Hallepoortlaan 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Sylvia Uliana
Tel: +32 25288332
E-mail: sylvia.uliana@b-rail.be
Internetadres(sen): www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331795


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
C97/00001062359-Ophaling en verwerking van afval in de sites van NMBS 
Referentienummer: SNCB-CS-C97/00001062359-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten van opdracht zijn hoofdzakelijk de inzameling, het selectieve sorteren, opslag, ophaling, transport, verwerking van alle types van gevaarlijke of niet gevaarlijke afval uit de activiteiten in de gebouwen van NMBS (het betreft de administratieve gebouwen van NMBS, de stations en werkplaatsen en het museum Train World).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van niet gevaarlijk afval op het Brussels grondgebied  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van niet gevaarlijke afval van gebouwen, stations, werkplaatsen op het Brussels grondgebied en afval van het museum Train World  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van niet gevaarlijk afval in het Vlaams gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van niet gevaarlijk afval van gebouwen, stations, werkplaatsen in het Vlaams gewest.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van niet gevaarlijk afval in het Waalse gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE3
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van niet gevaarlijk afval van gebouwen, stations, werkplaatsen in het Waalse gewest.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden op het Brussels gewest.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden op het Brussels gewest.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van gevaarlijke afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone NW van NMBS-netwerk. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone NW van NMBS netwerk. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone NE van NMBS netwerk. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21, BE22, BE23, BE24
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone NE van NMBS netwerk. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone ZW van NMBS netwerk. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE31, BE32
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone ZW van NMBS netwerk. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone ZO van NMBS netwerk. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE33, BE34, BE35
II.2.4. Beschrijving
Wordt in deze perceel opgenomen de ophaling en verwerking van gevaarlijk afval van werkplaatsen en hun afhankelijkheden in de zone ZO van NMBS netwerk. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-02-03
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349842
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08