Smals

Mail Relay TrendMicro-Sophos


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Smals
Postadres: Fonsnylaan 20,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Christophe Stoquart
Tel: +32 27875898
E-mail: tenders@smals.be
Internetadres(sen): http://www.smals.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331644


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mail Relay TrendMicro-Sophos 
Referentienummer: Smals-001.008/2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72267000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoud en de uitbreiding van de oplossingen Trend Micro en Sophos om het aantal gebruikers ervan te verhogen.
De keuze van de producten Trend Micro en Sophos hangt samen met voorwaarden inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (delen/centraliseren van beheers- en supervisietools), beschikbaarheid van kennis en van gekwalificeerd technisch personeel.
De opdracht wordt opgesplitst in twee loten:
Lot 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties "Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix" alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud;
Lot 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances "Trend Micro" alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Antispamlicenties "Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties "Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix" alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Licenties en appliances "Trend Micro"  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances "Trend Micro" alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Niet van toepassing.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Specifieke gemiddelde jaaromzet: de inschrijver dient een verklaring tebezorgen betreffende zijn jaaromzet voor de gevraagde leveringen endit voor de laatste 3 beschikbare boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
Perceel 1: De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de laatste drie
beschikbare boekjaren, moet hoger zijn dan 160.000 ?.
De inschrijver moet bewijs leveren van zijn
partnership met Sophos.
Perceel 2: De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de laatste drie
beschikbare boekjaren, moet hoger zijn dan 200.000 ?.
De inschrijver moet bewijs leveren van zijn
partnership met TrendMicro.
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten
van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard
van de banden die bestaan tussen hemzelf en deze
entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende
dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de
opdracht over de nodige middelen zal beschikken door
de verbintenis voor te leggen waarin deze entiteiten
verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen stellen aan de leverancier.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Voor opdrachten van leveringen: uitvoering van leveringen van hetgespecificeerde type:a) De inschrijver dient minimaal 3 referenties op te geven van de voornaamste analoge leveringen uitgevoerd tijdens de laatstedrie jaar, met vermelding van:o de naam van de betreffende ondernemingo statuut van opdrachtgever: publiek of privéo de gegevens van een contactpersoono de datumo het bedrago beschrijving van de missieAls Smals het noodzakelijk acht contact op te nemen met deze referenties, dan zal zij de inschrijver hier vooraf van op dehoogte brengen.

Eventuele minimumeisen:
De inschrijver stuurt minimaal 3
referenties door. De referenties moeten afgestemd zijn op de gevraagde prestaties.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-28 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-28
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) en het kandidatuursdossier kunnengedownload worden onder de rubriek 'Documenten' in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Smals vzw
Fonsnylaan 20, BE-1060 Brussel
E-mail: tenders@Smals.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08