Directie Infrastructuur Van Het Openbaar Vervoer

Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres: Vooruitgangsstraat 80,BE-1030 Brussel
Tel: +322 2042277
E-mail: jeleclercq@sprb.brussels
Internetadres(sen): http://be.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329620


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Elektrische installaties voor werken burgerlijke bouwkunde/afwerkingen - metro Brussel. 
Referentienummer: DITP-DIOV BM-MB CSC-BB 1472-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45311200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zien punt II.2.4)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Brussel Hoofdstedelijke gewest
II.2.4. Beschrijving
Het gaat onder andere over: - - het vervangen van de bestaande verlichting door een voorbekabelde verlichting of andere,, - het plaatsen van op één punt gerichte verlichtingstoestellen - uitbreidingen van verdeelborden (bijvoegen van vertrekken/uitgaande velden of vervangen van beveiligingsschakelaars, - het uitbreiden van een verlichtingsinstallatie, - kleine herinrichtingen van lokalen (metselwerk, schilderwerk, scheidingswanden), - plaatsen van een systeem voor ontratting, - asbestverwijdering van muren en leidingen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 184-417272

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Zien titel van het opdracht

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Verkeer Signalisatie & Elektronika SA
Postadres: Béjarlaan, 1B,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 08 mei 2014 betreffendede invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest istoepasbaar (zie bijzonder bestek).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 § 2 en artikels 15 en 23 § 3 van de wet van 17 juni 2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulteren

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08