Mrmp-c/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Cis - Onderse

MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Tel: +32 24415469
E-mail: daisy.wackenier@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331375


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract 
Referentienummer: MRMP-C/A-18CA105-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract (verplichte optie) voor de levensduur van het materiaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-04
Plaatselijke tijd: 13:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-06
Plaatselijke tijd: 13:45
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:
+32 27014140
Te lezen:
+32 24415469
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging telefoonnummer contactpersoon + verplaatsen opening naar 6 maart