Gan - Technische Dienst

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE KWALITEITSCONTROLE VAN DE ZAKKEN NET BRUSSEL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Tel: +32 27780811
E-mail: manuela.cardosoamorim@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330545


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE KWALITEITSCONTROLE VAN DE ZAKKEN NET BRUSSEL 
Referentienummer: ST (ARP)-18/1661bis-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de controle van de kwaliteit en conformiteit van de 10 verschillende soorten huisvuilophaalzakken bestemd voor de producenten of houders van huishoudelijk afval die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. De zakken zullen bestemd zijn voor het restafval en voor de fracties van de selectieve ophaling en zullen worden opgehaald door het Agentschap.
In het kader van deze overheidsopdracht, moeten drie verschillende controles worden gedaan door de opdrachtnemer.
Een eerste controle (controle nr. 1), die betrekking heeft op verschillende soorten zakken, gebeurt via testen en inspecties conform de norm NF EN 13592 : 2017.
De twee andere controles betreffen alleen de bioafbreekbare groene zakken en hebben enerzijds betrekking op de duurzaamheid in de tijd (naleving van het equivalent van het VGS-certificaat klasse 3) (controle nr. 2) en, anderzijds, op hun naleving van de norm EN 13432 : 2000 (controle nr. 3).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-20
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
Voor de controle 2 vermelden we de oude VGS - certificaat van klasse 3. . Deze certificaat bepaalt dat de afval moet bij ongunstige omstandigheden en met een temperatuur tussen 23° en 40° met een luchtvochtigheidsgraad van 60-70% getest worden. . Het zijn deze gegevens die wel moeten worden gebruikt.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Voor de controle 2 vermelden we de oude VGS - certificaat van klasse 3.
Deze certificaat bepaalt dat de afval moet bij ongunstige omstandigheden en met een temperatuur tussen 23° en 40° met een luchtvochtigheidsgraad van 60-70% getest worden.
Het zijn deze gegevens die wel moeten worden gebruikt.