Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

Raamovereenkomst huishoudelijke aftakkingen in de Distributiezone 10, Kempen en Maasland


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres: Vooruitgangstraat 189,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Sanne De Hondt
Tel: +32 2389568
E-mail: sanne.dehondt@dewatergroep.be
Internetadres(sen): www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330379


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst huishoudelijke aftakkingen in de Distributiezone 10, Kempen en Maasland 
Referentienummer: VMW-20190008-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 41110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
het uitvoeren van nieuwe huishoudelijke aftakkingen al of niet in combinatie met wegen- en/of rioleringswerken in de Distributiezone 10, Kempen en Maasland van het ambtsgebied van De Watergroep.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste,

Document RC1800166_IF_B1 werd opnieuw geupload.
Dit omdat de geel gemarkeerde lijnen NIET mogen opgenomen worden.

Gelieve hier rekening mee te houden bij het indienen van de offerte.

Mvg,
Sanne De Hondt