Fod Kanselarij Van De Eerste Minister

Overheidsopdracht voor DIENSTEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN GESPECIALISEERDE ICT-DIENSTEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Postadres: Wetstraat - Rue de la loi 16,BE-1000 Brussel - Bruxelles
Contactpersoon: Decruyenaere Bart
Tel: +32 25010412
E-mail: bart.decruyenaere@premier.fed.be
Internetadres(sen): www.premier.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330146


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor DIENSTEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN GESPECIALISEERDE ICT-DIENSTEN 
Referentienummer: AD-IT18076-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de vernieuwing van en de ondersteuning bij de exploitatiediensten en bestaat uit 14 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op de aankoop van gespecialiseerde ICT-diensten (ter ondersteuning van de exploitatie).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
aanpassing van de lijst met errata.