Mrmp-s/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Syste

Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Tel: +32 27014204
E-mail: eddy.quintelier@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328028


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie 
Referentienummer: MRMP-S/S-19SS551-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst voor het verstrekken van marktstudies inzake de evaluatie van het communicatiebeleid van Defensie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 09:25
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-22
Plaatselijke tijd: 09:25
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 09:25
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-22
Plaatselijke tijd: 09:25
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
zie bestek
Te lezen:
zie bestek + Erratum
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbetering Technische specificatie Par 3d(5) van Bijl C in de franse versie + wijziging openingsdatum