Digipolis

A001124 - Inhuren Tester/Klantbegeleider ZB


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332697


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001124 - Inhuren Tester/Klantbegeleider ZB 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Inhuren van een Tester/Klantbegeleider Consultant met volgende taken:
Testen
? Actief meedraaien in een product- & development omgeving als test specialist;
? Binnen het team ben je verantwoordelijk voor alle kwaliteitscontroles.
? Het bestaande testproces kritisch onder de loep nemen om na te gaan of er verbeteringen mogelijk zijn.
? De nodige interactie met development en business opbouwen zodat er een goede relatie ontstaat waaruit kwalitatieve software ontstaat;
? Het development team bijstaan bij het maken van automatische testen;
? Je schrijft zelf testen en checklists en voert deze uit;
? Bouwen van functionele en non-functionele testen door middel van tools en/of test framework;
? In overleg met analisten en development team bepalen welke features zeker moeten
geautomatiseerd worden;
? Manuele testen uitvoeren op features die niet geautomatiseerd (kunnen) worden;
? Rapportering van de testresultaten naar het team en naar het management;
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-20 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11