Fedasil_logistique

Taxidiensten voor het opvangcentrum van Fedasil Moeskroen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_LOGISTIQUE
Postadres: Kartuizersstraat 21,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: ROGGE Benoît
Tel: +32 22134305
E-mail: benoit.rogge@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332679


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Taxidiensten voor het opvangcentrum van Fedasil Moeskroen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bijlagen B & C
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11