Spectrum Collectief Bvba

Oproep tot kandidatuurstelling :restauratie van het beschermd orgel in de Sint-Jacobuskerk te Schurhoven ( St.Truiden)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SPECTRUM collectief bvba
Postadres: Hefveldstraat 13,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Jozef Roux
Tel: +32 11234642
E-mail: jos@spectrum.be
Internetadres(sen): http://www.spectrum.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332719


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot kandidatuurstelling :restauratie van het beschermd orgel in de Sint-Jacobuskerk te Schurhoven ( St.Truiden) 
Referentienummer: SPECTRUM-2019_02a_Schurhoven-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van het beschermd orgel in de Sint-Jacobuskerk te Schurhoven (St.Truiden)
- restauratie van het inwendige van het orgel, pijpwerk, windlade enz.
- restauratie van de orgelkast
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Jacobuskerk te Schurhoven (St.Truiden)
II.2.4. Beschrijving
Restauratie van het beschermde orgel in de Sint-Jacobuskerk te Schurhoven (St.Truiden)  
II.2.7. Looptijd
440 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in toestand van uitsluiting te bevinden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Uitsluitingsgronden:A. Economisch:a. Niet in staat verkeren van faillissement of vereffeningb. In orde zijn met sociale zekerheidc. In orde zijn met betaling belastingenBewijzen dienen geleverd te wordenOFEen verklaring op erewoord dat de inschrijver- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan:- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdrage;- in orde is met de betaling van belastingenZich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingenB. Een recente bankverklaringC. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende de vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten met betrekking tot: Selectiecriteria - Artikel 25 ? studie- en beroepskwalificaties? lijst van restauratiewerkzaamheden (laatste drie jaar), gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering? een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de technische diensten vermeld worden Gunningcriteria - artikels 26. 27 en 28 De bescherming van het vakmanschap - o artikel 30 met in het bijzonder, maar niet beperkt tot §1: de uitvoerder moet minstens 50% van de restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel uitvoeren.o Artikel 31Een afschrift van het bewijs van erkenningIndien de aannemer/restaurateur niet beschikt over een eigen intonateur en/of pijpenmaker, vermeldt hij in zijn kandidatuur de specialist(en)/onderaannemer(s) waarop hij voor deze werken beroep zal doen.De aannemer/restaurateur vermeldt in zijn kandidatuur de specialist/ onderaannemer waarop hij beroep zal doen voor restauratie en reconstructie van het beeldsnijwerk bij de werken aan de orgelkastDe aannemer/restaurateur vermeldt in zijn kandidatuur alle overige onderaannemers waarop hij bij uitvoering van de werken beroep zal doen.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D23

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 11:01
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-03-19
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Oproep tot kandidatuurstelling: zie artikels IV.2.2 - IV.2.3.De geselecteerde / niet-geslecteerde kandidatuurstellingen worden op 19/03/2019 aangetekend door de KF Sint-Jacobus verwittigd. Waarna de datum van indiening van de offertes zal worden bekendgemaakt.De geselecteerde kandidaten kunnen reeds het aanbestedingsdossier ontvangen mits aanvraag van het dossier en betaling van 135,35?. (Spectrum BE49 7350 3320 1771).De kandidatuurstellingen worden ingediend bij SPECTRUM Collectief bvba:Hefveldstraat 13, B-3500 Hasselt.T.: +3211 23 46 42info@spectrum.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
SPECTRUM collectief bvba
Hefveldstraat 13, BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11234642
E-mail: info@spectrum.be
Internetadres(sen): www.spectrum.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11