Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

40060 - onderhoud van de groenzones te Chièvres - Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332741


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
40060 - onderhoud van de groenzones te Chièvres - Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) 
Referentienummer: OCASC-40060-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
onderhoud van de groenzones te Chièvres - Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE32, BE327
Voornaamste plaats van uitvoering: henegouwen: Tournai - en Chièvres
II.2.4. Beschrijving
onderhoud van de groenzones te Tournai, Chièvres gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
ONDERBREKING VAN DE PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
STOP

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11