Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A0032070 - RWZI Zele, herstellen loopranden en wand nabezinktanks


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332752


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0032070 - RWZI Zele, herstellen loopranden en wand nabezinktanks 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0032070 - RWZI Zele, herstellen loopranden en wand nabezinktanks
- Renovatie van de nabezinktanks d.m.v. herstelmortel
- Zaagwerken gewapend beton
- Omzichtig opbreken gewapend beton
- Nemen van trekproeven op de herstelmortel en drager
- Hydro-afbraak, dwz met hoge druk waterstralen met een druk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt op afspraak georganiseerd op de RWZI's. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Steven Van Den Bossche, projectmanager Aquafin.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11