Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Geluidsschermen R6 - Ekelenhoek en structureel onderhoud R6


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Kylie Joly
Tel: +32 32246892
E-mail: kylie.joly@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332749


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geluidsschermen R6 - Ekelenhoek en structureel onderhoud R6 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-R6-24_1M3D8E-17-83-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233280
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming omvat het plaatsen van geluidsschermen langsheen de R6 te Sint-Katelijne Waver ter hoogte van de wijk Ekelenhoek (aan de noordzijde van de R6 tussen kmp 3k200 en 3k900)
In dezelfde aanneming wordt ook de wegverharding vervangen van de R6 tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en de spoorwegbrug. De betonverharding wordt hier in beide richtingen vervangen door asfalt, en dit tussen de kmp 3k400 en 3k900.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1997812.19 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Katelijne Waver
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Plaatsen van geluidsschermen - Graafwerken - Funderingswerken tbv de geluidsschermen - Opbraakwerkzaamheden (vangrails, betonverharding, lijnvormige elementen) - Profileren van funderingen - Asfaltwerken - Markeringen - Betonnen lijnvormige elementen - Plaatsen vangrails - Werfsignalisatie (evt tijdelijke verhardingen) - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Willemen Infra nv - Noord
Postadres: Klinkaardstraat 198,BE-2950 Kapellen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11