Provincie Antwerpen Departement Logistiek

Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - sportzone Oost - clublokaal RAPID - inrichting horecazone


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Valeria Lopez
Tel: +32 32406654
E-mail: Valeria.Lopez@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332249


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen/Deurne - provinciaal groendomein Rivierenhof - sportzone Oost - clublokaal RAPID - inrichting horecazone 
Referentienummer: Prov Ant DIN-OPDR-2017-0064-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bestek beschrijft de procedure voor het opstellen van een voorstel voor de realisatie van de inrichting van de horecazone van de club RAPID in de Sportzone Oost, in het Provinciaal Domein Rivierenhof te Deurne.
De opdracht omvat:
- de beperkte ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals verder in dit bestek vastgelegd, met inbegrip van:
 de volledige coördinatie van de volledige studieopdracht
 de uitvoering van de werken
 het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
- de uitvoering van de totaliteit van de inrichtingswerken volgens
 de binnen dit bestek vermelde vrijheden en outputspecificaties
 de door de inschrijver aangeboden materialen en uitvoeringsmethodes
- het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
AAN bijlage 3.1 en 3 versie 2 vervangen de vorige versies.