Provincie Vlaams-brabant

Raamcontract voor het drukken en bus aan bus bedelen van een informatief magazine voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Vlaams-Brabant
Postadres: Provincieplein 1,BE-3010 Leuven
Tel: +32 16267435
E-mail: alexander.comer@vlaamsbrabant.be
Internetadres(sen): www.vlaamsbrabant.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331791


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor het drukken en bus aan bus bedelen van een informatief magazine voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Referentienummer: Prov_VB-COM/magazine/2019-2022/bestek2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22160000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Mededingingsprocedure met onderhandeling voor het drukken en bus aan bus bedelen van een informatief magazine voor rekening van Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Selectieleidraad en UEA formulier werden toegevoegd.