Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Onderhoudscontract MyBEW


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Postadres: Vooruitgangstraat 80,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: IT-Coördinatie
E-mail: itcoordinatie@gob.brussels
Internetadres(sen): http://overheidsdienst.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332783


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract MyBEW 
Referentienummer: SSG-2019.003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht voor diensten heeft betrekking op de prestaties voor het opzetten van een onderhoudscontract voor de front-end applicatie My BEW.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Le présent marché public de services porte sur des prestations relatives à un contrat de maintenance de l'application Front-End MyBEE 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 maal verlengbaar met 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11