Federaal Agentschap Voor Beroepsrisico's

De aankoop van een longfunctietoestel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federaal agentschap voor beroepsrisico's
Postadres: Sterrenkundelaan 1,BE-1210 Bruxelles
Contactpersoon: Catherine Paesmans
E-mail: Catherine.Paesmans@fedris.be
Internetadres(sen): www.fedris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332772


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
de aankoop van een longfunctietoestel 
Referentienummer: FEDRIS-2019/03bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp de aankoop van een longfunctietoestel.
De opdracht bestaat uit 2 posten:
 post 1 de levering van een longfunctietoestel
 post 2: het full omnium onderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Sterrenkundelaan1, 1210 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp de aankoop van een longfunctietoestel. De opdracht bestaat uit 2 posten:   post 1 de levering van een longfunctietoestel  post 2: het full omnium onderhoud.  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
opdracht kan tot 5 maal toe worden verlengd voor een periode van 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-14 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-16


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11