Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

40060 - onderhoud van de groenzones te Chièvres, Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332747


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
40060 - onderhoud van de groenzones te Chièvres, Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) 
Referentienummer: OCASC- 40060-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
onderhoud van de groenzones te Chièvres, en Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE32, BE327
Voornaamste plaats van uitvoering: Henegouwen: Tournai en Chièvres
II.2.4. Beschrijving
onderhoud van de groenzones te Chièvres en Tournai gedurende 4 jaar voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-03-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-06 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen, technische fiches en een meetstaat die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* Voor de toegang tot de opdracht dient de inschrijver verplichtend de gevraagde technische fiches bij zijn offerte toe te voegen.* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het Frans zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11